Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Biotopskydd

Hej,
vi bor nära ett område som är biotopskyddat, det är en liten "åkerholme" med stenrös och lite träd och buskar. Nu har kommunen planerat att dra en gång- och cykelväg nära / genom detta område och har sökt dispens från biotopskyddet. Kringliggande åkermark har och ska bebyggas också. Hur lätt kan de få dispens och innan vi själva påtalade för kommunen att det faktiskt var biotopskyddat var det inget de nämnde utan snarare förnekade.
Vad är det som gäller vid biotopskydd och hur kan vi gå vidare för att skydda detta?
Katarina Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Katarina,

  Åkerholmar omfattas av generellt biotopskydd vilket betyder att skyddet inte är beslutat av någon myndighet. Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning för prövning av dispenser för biotopskyddsområden som tydligt beskriver vad som gäller: http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/skyddade-omraden/biotopskydd/vagledning-7-kap-11-mb.pdf. Notera att det är skillnad på generellt skyddade biotopskyddsområden och biotopskyddsområdensom är beslutade av en myndighet.  

  Länsstyrelsen är den som får medge dispens om det finns särskilda skäl. Vid bedömningen måste länsstyrelsen väga in skadans omfattning på biotopen samt om skadan är bestående eller inte. I en ansökan måste skäl anges och även kompensationsåtgärder som måste genomföras (vilket inte i sig är ett skäl till dispens).

  Vårt råd är att ni tar direkt kontakt med Länsstyrelsen och se hur de ställer sig till dispens i detta fall. Om ni även menar att det finns alternativa möjligheter att dra vägen någon annanstans i syfte att bevara åkerholmen så påtala även detta och presentera den lösningen för myndigheten.

  Tack för ert engagemang!
  Anna
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.