Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Palolja odling

Hej
Jag har läst informationen på er sida om palmolja men förstår inte riktigt vad skillnaden är mot den odling av tillexempel raps i Sverige. Det är också en monokultur där inget  annat kan leva än just rapsplantor. Ytan som används för jordbruk i Sverige har också varit urskog, bara att vi hann för med 1000 år att skövla den.

Med vänlig hälsning Peter

Kommentarer

  • Hej Peter,

    Du har rätt i att jordbruket förändrat Sveriges landskap. Där människan började bruka jorden för länge sedan var det till stor del skog förut. Efter det har den biologiska mångfalden utvecklats tillsammans med jordbruket och tack vare bland annat betande kor, slagna ängar och stenrösen på åkerholmar har en fantastisk flora och fauna utvecklats. Nu är problemet i Sverige istället att lantbruket har förändrats och bristen på betande djur, att ängar inte slås längre och att gårdarna blir större och större är idag ett hot mot den biologiska mångfalden.

    Eftersom floran och faunan utvecklats tillsammans med jordbruket är den beroende av det och då gårdar lägger ner kan blommor, insekter och djur inte överleva. Jordbruket är alltså inte ett problem i sig utan snarare en möjlighet och lösningen på problemet med förlust av biologisk mångfald i Sverige – om gårdarna drivs på rätt sätt, med utrymme för fåglar, blommande diken och levande åkerholmar. Ekoproduktion är den certifierade produktionsform som kommit längst i rätt utveckling, därför är det viktigt att köpa ekologiskt – tex rapsoljan som du nämner. Men också ekoodlingen behöver utvecklas åt ett håll med till exempel mer samodling av olika grödor.

    I andra delar av världen är det annorlunda. Där finns fortfarande stora delar av urskogen kvar med den flora och fauna som utvecklats där. När man hugger ner urskogen för att plantera till exempel soja eller oljepalmer förstörs de miljöerna. Skövling av regnskog leder till förlust av stora unika och oersättliga naturvärden, torvmarker som utdikas till plantager, och brott mot mänskliga rättigheter. Dessutom används mycket bekämpningsmedel i plantagen, bland annat är det vanligt att det kemiska bekämpningsmedlet parakvat används på plantagerna, ett medel som är förbjudet inom EU eftersom det kan skada människors hälsa. Denna typ av plantager har inte alls utvecklats tillsammans med biologisk mångfald och har inga biologiska fördelar.
    Moa (föräldraledig) Kommunikatör
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.